WARUNKI NAJMU KAMPERA

 

A. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy

 

1. Kierujący samochodem kempingowym musi mieć ukończone 28 lat oraz posiadać prawo jazdy

kategorii B przynajmniej od 3 lat.

2. W dniu podpisania umowy Najemca przedkłada do wglądu oraz załącza ksero dwóch aktualnych

dokumentów tożsamości ze zdjęciem (w tym jednym z nich musi być prawo jazdy).

3. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody od chwili przyjęcia

przedmiotu najmu do chwili jego zwrotu Wynajmującemu oraz postępowanie niezgodne z

Warunkami Wynajmu przez wszystkich uczestników podróży, w tym także kierowcy.

 

B. Ubezpieczenie

 

1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC, NW oraz Zieloną Kartę na teren UE. Udział własny w

każdej szkodzie komunikacyjnej powstałej z winy Najemcy i/lub kierowcy wynosi 1000 PLN. W

przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą na pojeździe i ta

odmowa wynikać będzie z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, Wynajmujący za wszelkie

zaistniałe szkody odpowiada do pełnej ich wartości. W przypadku całkowitego zniszczenia pojazdu,

bądź kradzieży z winy Najemcy i/lub kierowcy kaucja całkowicie przepada na rzecz Wynajmującego.

  1. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności

 

1. Rezerwacji samochodu kempingowego można dokonywać drogą telefoniczną (fax) lub elektroniczną

(e-mail) oraz osobiście.

2. Aby dokonać rezerwacji samochodu kempingowego należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości

30% całkowitej opłaty za najem, jednak nie mniej niż 1000 PLN. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść

w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na konto Wynajmującego. Na

30 dni przed planowanym okresem najmu opłatę rezerwacyjną należy powiększyć dokonując wpłaty

uzupełniającej do 50% ogólnej wartości opłaty za najem. Pozostała część opłaty musi zostać

wpłacona Wynajmującemu najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem okresu najmu lub za jego zgodą w

chwili rozpoczęcia najmu.

3. Datą dokonania płatności jest data wpływu środków na konto Wynajmującego.

4. W przypadku braku wpłaty przez Najemcę w w/w terminach poczytuje się, iż Najemca zrezygnował z

najmu samochodu i wówczas opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

5. Po podpisaniu Umowy najmu zmiana terminu najmu jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą

Wynajmującego. Jeżeli taka zmiana ma być dokonana w terminie krótszym niż 30 dni od ustalonej

daty rozpoczęcia okresu najmu, może zostać dokonana tylko na zasadzie odstąpienia od umowy.

 

  1. Kaucja

 

1. Najemca wpłaca Wynajmującemu kwotę w wysokości 4000 PLN jako kaucję na zabezpieczenie

wszelkich należności i roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z umowy, a

w szczególności:

· zgubienia kluczyków lub pilota do autoalarmu,

· zgubienia dowodu rejestracyjnego,

· uszkodzenia wypożyczonego samochodu,

· uszkodzenia wnętrza samochodu np. uszkodzona tapicerka, wypalone dziury po papierosach

itp.

2. Najemca zobowiązuje się do wpłacenia kaucji na konto Wynajmującego najpóźniej w dniu odbioru

samochodu.

3. Zwrot kaucji następuje w terminie do 7 dni od dnia zwrotu samochodu, jednakże nie wcześniej niż

po uregulowaniu przez Najemcę wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy najmu. Za zgodą

Wynajmującego może to się odbyć w dniu odbioru samochodu.

E. Odstąpienie od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy najmu przez Najemcę opłata rezerwacyjna wpłacona na konto

Wynajmującego nie podlega zwrotowi.

2. Odstąpienie od umowy najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.

F. Przekazanie i zdanie samochodu

1. Możliwość oraz czas wynajmu samochodu zależny jest od okresu w jakim strony zamierzają wynająć

samochód. Na potrzeby powyższe Wynajmujący oświadcza, iż:

· sezon wysoki stanowi okres od 25 IV do 8 V oraz od 15 VI do 15 IX

· sezon średni stanowi okres od 9V do 14 VI oraz 16 IX do 30 IX

· sezon niski stanowi okres od 1 X do 24 IV

2. W sezonie wysokim samochody campingowe wynajmowane są na minimalny okres siedmiu dni, a

dniem odbioru i zdania samochodu jest sobota. Samochód campingowy musi być zdany do godziny

10:00, a odbioru samochodu można dokonać w godzinach 15:00-18:00.

3. W przypadku zdania samochodu po upływie wyznaczonej godziny Najemca zobowiązuje się do

zapłaty kary umownej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczęta godzinę po upływie terminu.

4. W przypadku opóźnienia w wydaniu samochodu z winy Wynajmującego, zobowiązuje się on do

natychmiastowego zwrotu różnicy kosztów wynikających z ilości dni opóźnienia w przekazaniu

samochodu.

5. Dla sezonu średniego i niskiego minimalny okres najmu to trzy dni, a dzień oraz godzina odbioru i

zdania samochodu jest taka sama jak dla sezonu wysokiego.

6. Przed przekazaniem samochodu Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi

samochodu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura

wydania i zdania samochodu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

7. Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący

nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty z tego tytułu.

8. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie

skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący poinformuje organa ścigania o kradzieży i

spowoduje to całkowitą utratę kaucji.

G. Ograniczenia w zakresie użytkowania

1. Samochód kempingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż

rekreacyjno-turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych,

testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy, w szczególności

ładunków łatwopalnych, materiałów trujących oraz niebezpiecznych.

2. Najemca nie ma prawa do dalszego podnajmu samochodu.

3. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innych używek.

4. Zabronione jest podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i

zamieszkami.

5. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np.

świece) oraz przewożenia zwierząt. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich

koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu, używania

otwartego ognia w samochodzie lub spowodowanych przez przewożone zwierzęta na koszt Najemcy.

6. Samochód wynajęty nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów niezgodnych z

przepisami prawa panującymi w kraju, w którym znajduje się w danym momencie samochód

kempingowy. W szczególności zabrania się wykorzystywania przedmiotu najmu do przestępstwa.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystywania przedmiotu najmu przez

Najemcę.