REGULAMIN NAJMU POJAZDÓW

Piotr Pawelski

 

1.Firma Piotr Pawelski prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pojazdów:

  • samochodów dostawczych o masie do 3,5 tony L4H3 Peugeot Boxer

  • kamper Ford Transit 2,0 Diesel, 170 KM, automat

na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim .

2. Miejscem wykonywania działalności jest Stargard Szczeciński ul. Polska 9

3. Wszystkie pojazdy będące przedmiotem wynajmu stanowią własność Wynajmującego.

4. Wszystkie pojazdy będące przedmiotem wynajmu są ubezpieczone w zakresie OC, AC, NWW i HDI AUTO POMOC i zostały zgłoszone ubezpieczycielowi jako przedmiot wynajmu.

5. Pojazd będący przedmiotem wynajmu wydawany jest wraz z akcesoriami w postaci : koła zapasowego, gaśnicy, zestawu narzędzi, zabezpieczeniami, radiem, kluczykami, kluczykami od zabezpieczeń, dowodem rejestracyjnym oraz polisą ubezpieczeniową; szczegółowa informacja o przekazanych akcesoriach i dokumentach zawarta jest w umowie najmu pojazdu.

6. Najemca zobowiązany jest okazać dowód osobisty i przedłożyć kserokopię prawa jazdy, a nadto zobowiązuje się nie przekazywać wynajętego pojazdu jakiejkolwiek innej osobie.

7. Stan licznika spisywany będzie w chwili wydawania pojazdu Najemcy i zwracania go przez Najemcę.

8. Pojazdy będę wydawane ze stanem paliwa pełnego baku, Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd zatankowany do pełnego baku. W przypadku naruszenia tej reguły Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów brakującego paliwa i kary umownej w wysokości 50 zł.

 

9. Pojazdy wydawane Najemcy mają umytą karoserię i są wyczyszczone wewnątrz. Najemca zobowiązany jest zwrócić je w takim samym stanie. W przypadku naruszenia tego obowiązku Najemca zobowiązany jest pokryć ryczałtowe koszty mycia pojazdu w wysokości 50 zł.

 

10. Najemca zobowiązany jest do wniesienia w chwili zawierania umowy kaucji w gotówce lub przelewem na konto kwoty:

-1000 zł za wynajem samochodu dostawczego.

- 4000 zł za wynajem kampera

Kaucja podlega rozliczeniu w chwili zwrotu pojazdu i może być przeznaczona w szczególności na : pokrycie szkody, za którą ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności, pokrycia kosztów mycia pojazdu oraz kosztów brakującego paliwa i kary umownej.

11. Wynajmowany pojazd ubezpieczony jest na podstawie umowy zawartej z HDI w granicach : OC, AC, NNW i HDI AUTO POMOC.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia pełnej szkody spowodowanej w okresie umowy najmu, za którą ubezpieczyciel nie odpowiada.

Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń komunikacyjnych HDI , szczególnie w zakresie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

12. W przypadku wystąpienia awarii pojazdu w okresie trwania umowy najmu Najemca zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o awarii Wynajmującego w celu umożliwienia przewiezienia pojazdu do wskazanego przez Wynajmującego warsztatu samochodowego. Przed przystąpieniem do naprawy warsztat samochodowy dokona w obecności Wynajmującego i Najemcy analizy przyczyn awarii. W przypadku stwierdzenia przez mechanika samochodowego, iż przyczyną awarii była niewłaściwa eksploatacja pojazdu, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia pełnych kosztów naprawy; w pozostałych przypadkach koszty naprawy ponosi Wynajmujący.